Get Adobe Flash player

Select Language


บทความที่น่าสนใจ

Prev Next

Admin พบประชาชน

 

ข้อความในเว็บบอร์ดล่าสุด

ไม่มีกระทู้แสดง

บทความล่าสุด

searchสถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้93
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้152
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้694
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1093
mod_vvisit_counterเดือนนี้778
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา8045
mod_vvisit_counterทุกวันที่ผ่านมา1771971

ขณะนี้ Online (ในรอบ 20 นาที): 4
IP ของคุณ: 100.26.176.182
,
วันนี้ : 06, ธ.ค. 2019

 

สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
31-1-2557_11-25-41

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองแวง 

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช. 102/26 (ขนาด 3 ห้องเรียน) จำนวน 1 หลัง

           ด้วยโรงเรียนบ้านหนองแวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งที่ 22/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 มีความประสงค์ จะสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.102/26 (ขนาด 3 ห้องเรียน)

จำนวน 1 หลัง  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,247,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)


ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

  1. 1.เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าวซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน  

ในวงเงินไม่น้อยกว่า 700,000 บาท

  1. 2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
  2. 3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ 

เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

          4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

         5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านหนองแวง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

          7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

          8. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

 

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 31 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 เว้นวันหยุด

ราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องพักครูโรงเรียนบ้านหนองแวง ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องพักครูโรงเรียนบ้านหนองแวง

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ โรงเรียนบ้านหนองแวง ตำบลทุ่งวัง   อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 31 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ในวันเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nongwang.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 044-630336 , 089-9495525, 083-0207885 ในวันและเวลาราชการ

                   ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2557                            download เอกสาร : เอกสารสอบราคาจ้างอาคารเรียน

                                                        ประกาศสอบราคาจ้าง สปช.102

 

 

แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook

แสดงความคิดเห็นผ่าน social network Facebook ได้ที่นี่ ร่วมเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์กับโรงเรียนบ้านหนองแวง(ต้องล็อกอินผ่าน Facebook ก่อนนะครับ ถึงจะเห็นส่วนของการเพิ่มความคิดเห็นครับ)